Какво е RevPar в хотелиерството и как се изчислява

RevPar е един от най-важните измерители в хотелиерството. Показателят представлява съкращение на английския термин Revenue Per Available Room, познат у нас като Приходи от налична стая.

Защо е важен показателят RevPar  в хотелиерството?

RevPar е важен показател в хотелиерството, защото служи за измерване на финансовото представяне на хотел или друг обект за настаняване. Тъй като с измерителя се следят както цените на стаите, така и заетостта, той представлява удобен и надежден моментен показател за това колко добре един хотел запълва стаите си и колко може да таксува за тях.

RevPar показва средната цена на всяка налична стая като може да се изчисли за ден, за месец или за година. Индикаторът изчислява приходите на база всички налични стаи в хотела, а не само на заетите стаи. По този начин помага да добием представа за общото финансово представяне на хотела в периоди с различна заетост.

Как се изчислява RevPar?

RevPar се изчислява с помощта на други два показателя:

  • Процент на заетост: процент на всички заети стаи в хотела за определен период спрямо общия брой на стаите. Например, ако хотелът разполага със 100 стаи, а е продал 80, то тогава заетостта за месеца е 80% (80/100).
  • ADR (Average Daily Rate или Средна цена за стая): представлява средния приход от заета стая за даден период. Получава се като разделим общите приходи от продадени стаи за месец (или други период) на общия брой продадени стаи за същия период. Например, ако хотелът е реализирал приходи от продажба на стаи в размер на 4 820 лв. за месец, а продадените стаи са 80, то средната цена за стая е 60 лв. (4820/80).

За да изчислим RevPar или приходите от налична стая за месец, нека погледнем разгледания пример:

Хотел „Х“

Брой стаи: 100

Продадени стаи: 80

Приходи от стаи: 4 820 лв.

% на заетост: 80%

ADR: 60,25 лв.

Съществуват 2 начина за изчисляване на RevPar:

I начин: RevPar = ADR*% на заетост

RevPar = 60,25*80% = 48,2 лв.

II начин: RevPar = Общи приходи от стаи/общ брой стаи

RevPar = 4820/100 = 48,2 лв.

За какво може да ни послужи RevPar в хотелиерството?

Изчисляването на финансови показатели като RevPar в хотелиерството може да ни помогне в прилагането на различни ценови стратегии през месеците с по-ниска или по-висока заетост. Очакваният RevPar може да ни послужи и за основа на стратегията за онлайн и директна дистрибуция в различните канали за продажба.

Travel Mind може да ви помогне на всеки етап от вашата ценова и продажбена стратегия. Разгледайте нашите услуги и се свържете с нас!

Препоръчваме ви да прочетете: